Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Aktualności - Regulamin rekrutacji 2024/2025

Regulamin

Procedury Rekrutacji do Pierwszego Prywatnego

 Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Łopuszańskiego w Lesznie
na rok szkolny 2024/2025

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Do szkoły kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.

2. Termin rozmowy rekrutacyjnej ustala dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty

Art.2

1. Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2024/2025. 

2. Wypełniona ankieta kandydata.

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub regionalnym.

6. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).

8. Aktualne 2 zdjęcia w formie papierowej.

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 16 stycznia 2024 r. do wyczerpania miejsc.

 Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

Art. 4

1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata, podczas której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację wyboru szkoły.

2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty.

4. Opłata wpisowego w chwili złożenia dokumentów – 100 zł.

5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty wpisowego.

6. Opłaty dla rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025:

– Czesne miesięczne – 500 zł.;

– Jednorazowe wpisowe – 100 zł (nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji).

Komisja rekrutacyjna

Art. 5

1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.

2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

3. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie spełnienia przez niego warunków rekrutacji.

4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.