Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Edukacja w pplo

Nasza szkoła działa od 29 lat. To, czym się wyróżnia, to szczególna atmosfera pracy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca szkoły od powstania nakierowana została na pomoc uczniom, szczególnie tym, którzy nie znajdowali dla siebie miejsca w dużych szkołach publicznych.

Obecność uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w naszej szkole zachęciła nas do pogłębiania wiedzy i stosowania nowych metod nauczania.

Podejmując się tego wyzwania musieliśmy pokonać bariery mentalne, psychologiczne, edukacyjne, techniczne, organizacyjne i architektoniczne, które stawały nam na przeszkodzie.

Nasza codzienna praca nakierowana została na proces indywidualizacji, ale w warunkach zespołu uczniowskiego między innymi poprzez:

– dostosowanie technik, metod i form pracy do ograniczeń i dysfunkcji,

– dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów,

– uczenie się uczniów we współpracy,

– uwzględnianie potrzeb uczniów,

– przygotowanie środowiska szkolnego do przyjęcia i funkcjonowania uczniów ze szczególnymi potrzebami,

– zmianę stylu pracy nauczycieli,

– dostosowywanie podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Staramy się, by poziom nauki był wysoki a absolwenci kończący naszą szkołę byli ludźmi wrażliwymi na potrzeby innych, przywiązani do tradycyjnych postaw obywatelskich i patriotycznych.